(Minghui.org)

מתרגל הפאלון דאפא ג'נג דזי-שיאנג מנפת טונג-צ'נג הועמד למשפט ב-2 בנובמבר בשל סירובו לוותר על הפאלון דאפא, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני.

מר ג'נג נחטף מביתו ב-3 בספטמבר. במהלך חודשיים של כליאה, המתרגל בן ה-72 עונה עד כדי נכות. הניידות שלו, הראייה והשמיעה ניזוקו קשות והוא סבל מכאבי ראש עזים.

משום שבית הדין המקומי לא נתן מספיק זמן למשפחתו לשכור עורך דין, בתו ג'נג וויי העידה להגנתו.

היא אמרה שאין כל חוק בסין המפליל את הפאלון דאפא ושאביה מממש פשוט את זכותו החוקתית לחופש אמונה. כמו כן נזפה בבית הדין ובמרכז המעצרים שלא ידעו את המשפחה במצבו הבריאותי המסוכן של אביה, כנדרש בחוק.

מר ג'נג עצמו העיד ששיטת הפאלון דאפא שלו אינה גורמת שום נזק לאדם או לחברה.

השופט הורה על המשך כליאתו של מר ג'נג במרכז המעצרים. בנו של מר ג'נג נאלץ לשאת את אביו לרכב הסיור המשטרתי, משום שהוא לא יכול היה ללכת בעצמו.