(Minghui.org)

2 תושבות בייג'ינג הובאו למשפט ב-26 בדצמבר 2016 משום שחילקו חומר מידע לגבי הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי משטר המפלגה הקומוניסטית בסין.

גב' סון ג'ין-שיאה וגב' מא ג'ן-מין נעצרו ללא עילה חוקית ב-10 באוגוסט 2016 בשעה שחילקו חומרי מידע על הפאלון גונג. בית המשפט מינה להן עורכי דין מטעמו, אך שתיהן סירבו, כיוון שעורכי דין אלה קיבלו הוראה מבית הדין להסכים לאישומים.

 הן שכרו את עורך הדין יו וון-שנג כדי שיגן על זכותם החוקית לחופש המידע ולחופש הדיבור. עו"ד יו הדגיש בבית המשפט כי אין כל חוק בסין הרואה בפאלון גונג משהו פלילי, וכי כל הרדיפה נגד מתרגלי השיטה חסרת בסיס חוקי מלכתחילה.

כתב האישום מציין כי השוטרים שעצרו אותן הראו להם צווי מעצר עם שמותיהן. עו"ד יו שאל את בית המשפט איך זה ששמות הנשים היו ידועים לשוטרים מראש. התובע לא יכול היה לענות על השאלה הזאת. עו"ד יו ציין גם ששתי הנשים אמרו לו כי לא הוצג בפניהם כל מסמך בזמן המעצר.

 התובע ציין כי מישהו הלשין על הנשים האלה למשטרה, אבל לא הציג כל עד שיעיד על כך או שניתן יהיה לחקור אותו.

 התובע השתמש בחומר מידע שהוחרם מביתה של גב' סון כראיה נגדה. עו"ד יו העיר שאלו דברים ששייכים לגב' סון לפי החוק ושאין בהם כל נזק לאיש.

 שתי הנשים גם העידו להגנתן, ודרשו מבית המשפט לשחררן מהאישום.

 השופט המכהן, לי שיאו, נעל את הדיון מבלי שינפק כל פסק דין.