(Minghui.org)

בטענה שזו אסטרטגיה הכרחית "לשמור על הסדר" במהלך ה-G20 שהתקיים ב-2016, הרשויות עצרו מתרגלי פאלון גונג ללא עילה חוקית כלשהי, ולקחו אותם למרכזי שטיפת מוח באפריל ושוב באוגוסט.

בכירים במשרד 610- בעיר האנג-ג'ואו הורו לשוטרי מחלקות ביטחון הפנים המקומיות, תחנות משטרה ושוטרים של וועידות השכונה המקומית לגשת לבתי מתרגלים או למקומות עבודתם ולעצור אותם גם אם יידרש להפעיל לכך כוח.

רוב הזמן בעת המעצר נראו מתרגלים בפיז'מות או יחפים. כמה מתרגלים מבוגרים נפגעו במהלך המעצרים.

בתוך המרכזים לשטיפת מוח החלונות היו מצוידים בסורגים ממתכת ומצלמות ווידיאו הותקנו בכל חדר. כל מתרגל היה בפיקוח סביב השעון על ידי שוטר של המערכת המשפטית ושוטר מוועדת השכונה המקומית, אפילו בזמן האוכל והשינה.

במשך כל היום כפו על המתרגלים לצפות בסרטי ווידיאו המכפישים את הפאלון גונג ומייסדה. בלילה היה עליהם לכתוב דו"ח המשמיץ את הפאלון גונג או הצהרת חרטה על כך שהם מתרגלים. כמו כן כפו על המתרגלים למסור את שמות המתרגלים שיש להם קשרים איתם. האנשים שליוו את המתרגלים לכל מקום במתקן המעצר לחצו עליהם לספק את המידע.

לאחר מכן במהלך הפגישות, המתרגלים אולצו לקרוא לפני כולם את מה שכתבו ובכלל זה לפני בכירים מ"משרד 610", שוטרי מערכת המשפט ושוטרים. זה הוקלט בווידיאו.

גל המעצרים הראשון התרחש באפריל 2016. בהוראת "משרד 610" של העיר האנג-ג'ואו, תפסה המשטרה יותר מתריסר מתרגלים והעבירה אותם למרכזים לשטיפת מוח באזור יו-האנג. שמות המתרגלים בכתבה באנגלית בקישור מטה.

לדוגמה, בבוקר ה-25 באפריל 2016, יותר מ-20 אנשים הגיעו לביתה של גב' שואו ג'יאן-פנג לעצור אותה ולקחת אותה בכוח למרכז לשטיפת מוח. גב' שואו פתחה בשביתת רעב למחות על המעצר. ביום השלישי לשביתה, הגיעו יותר מ-20 שוטרים לענות אותה. 4 שוטרות קשרו אותה. לחץ הדם שלה היה כה גבוה שהיה צורך לתת לה עירוי לווריד.

באוגוסט 2016 חל סבב נוסף של מעצרים בהאנג-ג'ואו. 11 מתרגלים נלקחו למרכז לשטיפת מוח ביו-האנג, בשאו-שינג ובטאי-ג'ואו.

במקרה של גב' ג'אנג ג'נג-ציי, פרצו שוטרים לביתה ב-16 באוגוסט 2016. כשהיא התנגדה למעצר שני שוטרים אחזו בידיה וכיסו את פיה ושניים אחזו ברגליה ונשאו אותה לרכב משטרה, שם שמו אותה בין שני מושבים כשיד אחת כפותה והשנייה קשורה. שני שוטרים החזיקו ברגליה שלא תזוז ואחד החזיק בראשה. כעבור כמה שעות, כשהגיעו למרכז, היא איבדה תחושה בידיה. על כל פרקי ידיה נראו חבלות.

הגב' טאנג פנג-ג'יה הייתה במעצר במרכז לשטיפת מוח מקומי במשך 10 ימים באוקטובר.

שלושת המתרגלים פו שיאו-ליאן, פו יואה וקה יואן-הונג סירבו לוותר על הפאלון גונג והושארו במעצר לחודשיים נוספים לאחר שהסתיימו "שיעורי" שטיפת המוח.