(Minghui.org)

מתרגלי פאלון דאפא מאזורים שונים נעצרו לאחרונה בגלל שדיברו עם אנשים על השיטה. אחרים נלקחו לבית החולים עקב קארמת מחלה, וחלק לכודים בייסורים עקב החזקות של רגשנות ותאווה.

רבים מהמתרגלים האלו התגברו בהצלחה על מצוקות קשות בשנים האחרונות של הרדיפה, אך נכנסו לצרות בשלב הסופי הזה של אימות הפא.

כשחשבתי על זה, דברי המאסטר מ"הסבר הפא", "יסודות להתקדמות במרץ", הדהדו בראשי:

"כל פעם שמגיע הקושי הם לא מסתכלים עליו עם הצד של הטבע המקורי שלהם אלא לגמרי עם הצד האנושי שלהם, כך שהשדים מנצלים את זה ומפריעים ומערערים ללא הפסקה, וזה גורם לכך שהתלמידים נתונים בקשיים במשך תקופה ארוכה. למעשה זה נובע מכך שהצד האנושי לא מבין מספיק את הפא. ריסנתם את הצד האלוהי שלכם באופן אנושי, כלומר דיכאתם את החלק שלכם שכבר טופח ומנעתם ממנו לתקן את הפא. איך יכול להיות שהצד הלא מטופח ישלוט על המחשבה העיקרית ועל הצד שכבר קיבל את הפא? הזנתם את השדים באופן אנושי ואפשרתם להם לנצל את פרצת הפא. בזמן המצוקה, אם אתם, כתלמידים, באמת יכולים לשמור על שלווה בלתי מעורערת או יכולים להציב את לבכם בהתאם לדרישות השונות כלפיכם ברמות השונות, זה יהיה מספיק בשביל שתעברו את המבחן. אם זה ממשיך בלי סוף, אם אין בעיות אחרות בשין-שינג או בהתנהגות, זהו בוודאי השד המרושע שמנצל את הפרצה של חוסר השליטה שלכם."

הצד האלוהי שלנו עומד לחלוטין בדרישות התחום שהדאפא הציב עבורנו. אמנם יש מגוון רב של תחומים וחיים, אך הם כולם נמצאים בתוך הדאפא. בהבנה שלי, המאפיינים של הצד האלוהי שלנו הם אי-אנוכיות ואלטרואיזם (זולתנות). אז אם נוכל לעשות הכול בהתבסס על אי-אנוכיות וזולתנות בשעה שאנחנו מאמתים את הפא, לא יהיו הפרעות רבות כל כך מהכוחות הישנים.

מתרגלים רבים התנסו בכך שהבדל של מחשבה אחת מביא לתוצאות שונות. חלק שהיו להם סימפטומים של קארמת מחלה שינו את חשיבתם להאמין שגופם צריך לאמת את הפא ולהציע הצלה לישויות חיות ולא נועד לשאת רדיפה. כשהם שמרו ביציבות על מחשבה נכונה, המראה האשלייתי של קארמת המחלה נעלם.

יש מתרגלים שנשארו ללא פגע במצבים מסוכנים כאשר המחשבות הנכונות שלהם היו מלאות חמלה, וללא שום התחשבות בהפסד שלהם. מתרגלים גם עצרו את הכוחות הישנים מלהפריע לבני משפחותיהם.

כשאנו נתקלים בצרות, עלינו לצאת לחלוטין מה"עצמי", לוותר על ההחזקות שלנו וללכת על פי דרישות הדאפא.

המאסטר אמר,

"בזמן המצוקה, אם אתם, כתלמידים, באמת יכולים לשמור על שלווה בלתי מעורערת או יכולים להציב את לבכם בהתאם לדרישות השונות כלפיכם ברמות השונות, זה יהיה מספיק בשביל שתעברו את המבחן." ("הסבר הפא", מ"יסודות להתקדמות במרץ")

כשאנחנו מוותרים על צורת החשיבה שלנו, ועושים דברים מתוך אי-אנוכיות וזולתנות, כשאנחנו באמת מציגים את הצד האלוהי שלנו, נצליח לפרוץ דרך כל הפרעה, להציע הצלה לישויות חיות ולחזור במהרה למקור האמיתי שלנו.

הקיום של חיינו תלוי בהיטמעות שלנו בפא של היקום החדש. אם לא נצליח לוותר על ה"עצמי", זה יעצור אותנו מלהתאים לדרישות של היקום החדש ולהיכנס אליו.

כשמאמתים את הפא, עלינו ללכת על פי הדרישות של המאסטר במקום ללכת אחר הדברים שאנו רודפים אחריהם.

אני מאמין שזוהי הדרך היחידה להגשים את השליחות שלנו.