(Minghui.org)

ב-19 בינואר 2017 הועמדה למשפט המתרגלת מא האי-פאנג מבייג'ינג בבית הדין של מועצת שי-ג'ינג-שאן. גב' מא בת ה-38 נעצרה ב-2 באוגוסט 2016 כששוחחה עם אנשים על הפאלון גונג. שוטרים ערכו חיפוש בתיקה ולאחר מכן בביתה. הם החרימו משם ספרי פאלון גונג, מחשבים וכמה עלוני מידע.

עורך דינה כפר באשמתה במשפט וציין שאין כל דבר בלתי חוקי לגבי החומרים שהחרימה המשטרה מביתה של גב' מא, או לגבי המסמכים שאוחסנו במחשב שלה. אין זה בניגוד לחוק בסין להחזיק בחומרים השייכים לפאלון גונג או לשוחח לגבי הרדיפה המתנהלת בסין נגד הפאלון גונג.

התובעים טענו שנוסף לכ-100 עותקים לקידום חומרים שהוחרמו מתיקה ומביתה של גב' מא, הם מצאו על המחשב שלה גם הקלטות של שיחותיה עם אנשים לגבי הפאלון גונג.

גב' מא שוחחה עם נערה על הפאלון גונג והנערה העידה במשפט מטעם התובעים. עורך הדין טען שאין זה בניגוד לחוק להפיץ את האמת לגבי הפאלון גונג או לשוחח עם הנערה. הוא הדגיש את העובדה שמאחר שלנערה טרם מלאו 18, עדותה אינה חוקית.

בית הדין התיר רק לאמה של גב' מא לשבת בשימוע. לבעלה לא הרשו להיכנס משום שמסר עדות והצהרות כתובות למענה.

גב' מא מוחזקת כיום במרכז המעצרים של מועצת שי-ג'ינג-שאן.