(Minghui.org)

תושבת העיר וו-האן שוחררה באפריל 2017 לאחר שמשרד התביעה בעיר סירב להגיש נגדה כתב אישום על כך שדיברה עם אנשים על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת ע ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

הגב' ג'או פנג-לאן, עובדת האוניברסיטה החקלאית הואה-ג'ונג, נעצרו ב-9 באוגוסט 2016. תחנת המשטרה המקומית הכחישה שהיא עצורה כאשר בני משפחתה חיפשו אחריה לאחר היעלמה.

בסופו של דבר מישהו עם לב טוב מהתחנה אישר למשפחה שהיא עצורה, ואז המשפחה דרשה את שחרורה. הקצין האחראי הודיע למשפחה שהוא יעצור אותה לפחות 3-5 חודשים, ושלא יטרידו יותר את המשטרה.

בני משפחתה של גב' ג'או המשיכו לבוא לתחנת המשטרה פעמים רבות במהלך ארבעת החודשים שלאחר מכן, אך תמיד אמרו להם אותו דבר. בפעם האחרונה הם הוכו בהלם לשמוע שגב' ג'או הועברה למרכז מעצרים ושהמשטרה שלחה למשרד התביעה בקשה להגיש אותה למשפט רשמי.

בני המשפחה זעמו על המשטרה שעשתה את כל הצעדים בהיחבא. הם שכרו עורך דין שהגיע חיש מהר למרכז המעצרים. נודע לו כי הוצא בדיעבד צו מעצר רשמי, אבל גם בעניין זה משפחתה לא ידעה דבר. בנוסף, בריאותה התדרדרה עד שהיה צורך לאשפז אותה.

לעורך הדין לא הרשו לראות אותה בבית החולים. עורך הדין ובני המשפחה התמידו לדבר עם משרד התביעה ולהאיץ בהם לשחרר את גב' ג'או. היא שוחררה מיד לאחר מכן.