(Minghui.org)

אני מתרגל פאלון דאפא (פאלון גונג) המביא את סיפורו של תובע ממשרד התביעה בסין. בעיצומה של הרדיפה נגד הפאלון גונג, שיטה רוחנית המבוססת על ערכי אמת-חמלה-סובלנות, הוא נכח עם עמיתיו לעבודה בפגישה שנערכה באוגוסט 1999 לעובדי משרד תביעה מקומי, במטרה להוקיע את הפאלון גונג.

מעל הבמה הייתה תלויה כרזה: "הוציאו מחוץ לחוק את הפאלון גונג", והיו שם אנשים שתפקידם היה לצלם ולרשום כל דבר. את הפגישה פתח מזכיר המפלגה, שקרא מעל הבמה מזכר מרשויות רמות דרג לאסור את הפאלון גונג. לאחר מכן הכריז המזכיר על נאמנותו למפלגה ואחריו עלו לבמה כל התובעים הממשלתיים, בזה אחר זה, להצהיר אמונים למפלגה ולהוקיע את הפאלון גונג.

הגיע תורו של התובע האחרון שעדיין לא הצהיר דבר, נראה היה שהתנמנם. המזכיר העיר אותו והתובע אמר: "עדיין לא עקבתי ממש אחרי החדשות, כך שאינני מוכן להצהיר שום הצהרה. זה בדיוק כמו אדם שלא אכל ענבים מעולם, אז הוא לא יידע מה טעמם. אני לא מתרגל פאלון גונג, כך שאינני מוסמך להעריך אם זה טוב או רע".

כולם היו המומים. הם ידעו שסירובו לנקוט עמדה שווה-ערך לביקורת על אלה שהשמיצו את הפאלון גונג. למעשה, התובע המסוים הזה עבר בדיוק ניתוח להסרת גידול סרטני והיה אמור לנוח בבית. אבל הוא הגיע משום שנאמר לו שכולם צריכים להיות נוכחים בפגישה החשובה הזאת.

מזכיר המפלגה לא המשיך ללחוץ.

זמן קצר לאחר מכן התובע החלים לגמרי. שנה אחר כך הוא הגיש בקשה ליציאה מוקדמת לפנסיה. עמיתיו למקצוע הבינו מכך שהוא אינו רוצה להשתתף ברדיפה נגד הפאלון גונג.

18 שנים חלפו והתובע הזה עדיין מרגיש טוב וחי. הוא יודע שתמיכתו בפאלון גונג הביאה לו ברכה.