(Minghui.org)

כלא גונג-ג'ו-לינג הממוקם בעיר סי-פינג ידוע לשמצה בעינויים ובשטיפת מוח של מתרגלי פאלון גונג. אחת המחלקות בכלא כונתה בזמנו "משרד לתקיפת מבצרים" ולאחר מכן כינו אותה "אגף לימודים". למחלקה הזאת שמשימתה הייתה לכפות על מתרגלים לוותר על אמונתם היו תאי בידוד, צוות לשליטה מחמירה, צוות הכשרה מיוחד, צוות כניסה לכלא וקבוצות מיוחדות נוספות.

על מתרגלים המסרבים לוותר על אמונתם אחראי צוות "פיקוח מחמיר", צוות שעבר הכשרה מיוחדת ל"שנות" מתרגלים. שיטות העינויים כוללות גם ישיבה על שרפרף זעיר ללא תזוזה כל יום מ-5:00 עד 21:00 (פרטים על שיטת עינויים זאת בקישור: http://he.minghui.org/?p=3987) הסוהרים הורו לאסירים להכות מתרגלים שזזים.

עינויים אכזריים וחסרי רחמים

במשך יותר משנה עינו הסוהרים מתרגלים רבים ומצבם הפיזי התדרדר עקב כך. היו כאלה שעונו עד מוות.

כמו כן מנעו שינה ממתרגלים. כל אחד שנרדם חושמל באלות מחשמלות. על האסירים הורו להשתמש בכל שיטה כדי לאלץ מתרגלים לכתוב הצהרות לוויתור על הפאלון גונג.

קבוצת מתרגלים (פירוט שמותיהם בכתבה באנגלית בקישור מטה), הוכנסה ב-17 במאי 2012 ל"אגף לימודים" עם צוות "פיקוח מחמיר". הסוהרים הורו לאחד האסירים להכות את אחד המתרגלים. המכות חיבלו בעקב רגלו והשפיעו על יכולתו ללכת.

שלושה מתרגלים עונו על "מיטת מוות" במשך כמעט חודש ימים וחושמלו באלות מחשמלות. לאחר מכן כפו עליהם לשבת במשך יותר מ-5 חודשים על "שרפרף זעיר".

את אחד המתרגלים תלו כשהם מחשמלים את ראשו וגופו באלות מחשמלות במשך יותר משעה. לאחר מכן המתרגל הזה לא יכול היה להרים את זרועותיו במשך 3 חודשים.

"שיעורי" שטיפת מוח

"אגף הלימודים" כופה על מתרגלים לצפות בסרטי תעמולה בווידיאו ולהקשיב לחברי הצוות התוקפים ומשמיצים את הפאלון גונג. המתרגלים שסירבו להשתתף בשיעורים הועברו ל"פיקוח המחמיר" שכפה עליהם לשבת על דלי עגול קטן במשך יותר מ-6 חודשים. על אחד המתרגלים כפו לשבת ברגליים מקופלות, כשגופו קשור לרגליו מבלי יכולת להרים את הראש או ליישר את הגב במשך 25 שעות.

אחד המתרגלים שמצאו שרשם בפנקס כתבים של פאלון גונג, עונה במשך חודשיים על ידי הצוות המיוחד. הוא שוחרר רק לאחר שהתפתחה אצלו דלקת בכיס המרה.

מתרגלים שכתבו הצהרות ויתור על הפאלון גונג הועברו לאגפים אחרים בכלא. אלה שהוקצו לאגף עבודה בכפייה עבדו כל יום בעבודת כפייה מ-6:00 בבוקר ועד 18:00. מי שלא סיים את מכסת עבודתו חושמל באלות מחשמלות.