(Minghui.org)

ב-20 בינואר 2017 גזר בית הדין בנפת דונג-יואן על גב' דנג שי-אֶ מהה-יואן בפרובינציית גואנג-דונג שנתיים ו-3 חודשים בכלא בשל תרגול בפאלון גונג. בית הדין הורה לחסום את כניסתם של עורך דינה ומשפחתה לאולם השימוע.

גב' דנג ערערה על פסק הדין בשל הליכי משפט בלתי חוקיים, פסק בית דין הביניים בעיר הה-יואן ב-11 באפריל 2017 כדלקמן:

ראשית לבטל את פסק הדין של בית הדין המקומי בדונג-יואן; וכן שיש לחזור ולשפוט מחדש במקרה הנ"ל.

בני משפחתה של גב' דנג ביררו לגבי המקרה בסוף אפריל. נאמר להם שעדיין לא הוחלט איזה שופט יכהן במשפט המחודש.

ב-5 במאי נגיע עורך דינה של גב' דנג למרכז המעצרים בנפה לבקר את גב' דנג. נודע לו שב-24 באפריל ביקרו את גב' דנג במרכז המעצרים השופט ג'אנג וכמה אנשים נוספים. הם דרשו ממנה לפטר את עורך הדין שלה בשל הפרת החוק.

פרטים נוספים על מעצרה ומשפטה של גב' דנג בכתבה קודמת באנגלית: Lawyer and Family Barred from Attending Trial of Falun Gong Practitioner