(Minghui.org)

תושבת טיאן-ג'ין הובאה 3 פעמים לאולם בית המשפט, כשמאשימים אותה ב"שימוש בכת כדי לערער תחת שלטון החוק", אמתלה סטנדרטית שמשתמש בה המשטר הסיני בניסיון להעליל על מתרגלי פאלון גונג ולכלוא אותם. פאלון גונג (פאלון דאפא) היא שיטה רוחנית המבוססת על עקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות", והיא נרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

ב-7 בדצמבר 2016 הגב' צ'אי באו-הואה הייתה בביתה כשפרצו פנימה יותר מ-30 שוטרי חרש ועצרו אותה. אחד מהם גילה לה שהם עוקבים אחריה זה זמן ארוך.

הדיון הראשון בבית משפט התקיים ב-14 ביולי 2017. אחד מעורכי הדין שלה ביקש שכל פאנל השופטים וגם התובע יפסלו את עצמם, משום שכנציגי המפלגה הקומוניסטית הסינית האתאיסטית הם אינם כשירים לשפוט את מרשתו בשל אמונתה הרוחנית.

השופט המכהן הפסיק את השימוע מיד. כשהוא חידש את הדיון הוא דחה את הבקשה. עורך הדין ביקש לבדוק את חוקיות ההחלטה הזאת, והשופט סימן להתעלם ולהמשיך את הדיון.

בשעה שתשאלו את גב' צ'אי, עורך הדין השני שלה הבין שהיא מעולם לא קיבלה הודעה על תאריך הדיון כפי שמתחייב מהחוק. הוא דרש מיד דחייה של המשפט. השופט המכהן שאל מספר שאלות והודיע שהמשפט יימשך ביום שני שלאחר מכן.

ב-20 ביולי התקיים השימוע השני. שני עורכי הדין טענו שאין חוק בסין המפליל את הפאלון גונג או רואה בו כת, ושמרשתם בכלל לא הייתה צריכה מלכתחילה להיתבע משום שהשתמשה בזכותה החוקית לחירות האמונה.

השופט המכהן התמיד להפריע ולקטוע את דברי עורכי הדין שלה, והוא סיים את השימוע לפני שהם סיימו את טיעוני ההגנה. הוא מיד ניסה לשוחח עם עורכי הדין, אך אף אחד מהם לא הסכים להפסיק לייצג את המתרגלת.

השימוע השלישי התקיים ב-7 באוגוסט. עורכי הדין שוב חזרו על הטיעון המשפטי כי לכל אזרח בסין יש הזכות החוקית האנושית הבסיסית לאחוז באמונה או בדת שהוא בוחר בה, וכי אין כל בסיס חוקי שהוא להאשים את מרשתם.

השופט המכהן הורה אז לעורכי הדין לסור לחדר צדדי כדי לדבר אתו. הם שוב סירבו להיענות לדרישותיו. הוא הודיע אז שהם יצטרכו לבוא לשימוע נוסף מאוחר יותר.

בינתיים הגב' צ'אי מוחזקת במרכז מעצרים של אזור ביי-צ'ן, וזאת מאז מאסרה בשנה שעברה.

פרטי הקשר של השופט המכהן ושל התובע במשפט הלא-חוקי הזה מופיעים במאמר באנגלית בקישור מטה.