(Minghui.org)

במהלך משפטו של מר יואן ג'ן-שינג ב-3 באוקטובר 2017 כפר עורך הדין באשמת לקוחו משום שאין כל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג. השופט איים עליו ובסופו של דבר גזר על מר יואן 7 שנים בכלא.

מר יואן נעצר ב-25 במאי 2017 בשל סירובו לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. השוטרים שהופיעו בביתו, טענו שבאו לבדוק את רישומי משק הבית. כשגילו חומרי פאלון גונג בבית, הזעיקו שוטרים נוספים לעצור אותו.

במהלך המשפט איים השופט שיישלח את הצהרות ההגנה לוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC), סוכנות לא משפטית שהוענקו לה הסמכויות לעקוף את המערכת המשפטית במקרים בהם מעורבים מתרגלי פאלון גונג.

כמה ימים לאחר השימוע, סוכני ה-PLAC איימו על עורך דין שיחזור בו מטיעוני ההגנה ויודה באשמתו של מר יואן, אחרת רישיונו יושעה.

מר יואן נשלח ל-7 שנים לכלא ג'ין-ג'ואו ב-2018