(Minghui.org)

אתר מינג-הווי פרסם ב-22 ביולי 2018 הצהרת פרישה מהמק"ס (מפלגה קומוניסטית סינית) של שוטר.

השוטר פגש במקרה מתרגל פאלון גונג שהוא רדף ועינה בעבר. במהלך פגישתם הוא נוכח לדעת שלא רק שהמתרגל אינו שונא אותו, אלא שהוא אף מעודד אותו לפרוש מהמק"ס כדי להבטיח לעצמו עתיד בטוח ומזהיר.

השוטר התרגש מכך. כעת הוא מבין שהמק"ס כל כך מושחתת וחסרת תקווה. הוא החליט לפרוש מהמק"ס וארגוניה.

להלן הצהרת הפרישה של השוטר הזה:

"אני שוטר בסניף תחנת משטרה. השתתפתי ברדיפת מתרגלי פאלון גונג. לאחרונה פגשתי במתרגל שבעבר עינינו אותו. הוא סיפר לנו שהוא איננו שונא אותנו. הוא אמר שהוא יודע שאנחנו שוטרים טובי לב. הוא מקווה בכנות שנחיה באושר ובביטחון. המק"ס המרושעת רודפת את הפאלון גונג ומתרגלים המאמינים ב'אמת-חמלה-סובלנות'. היא תקבל את גמולה. כל אחד יודע שהמק"ס מושחתת מיסודה. פרישה מהמק"ס תבטיח ביטחון אישי. אני מאמין שהמק"ס המושחתת היא חסרת תקווה. לאחרונה מישהו העניק קידום למפקד יחידה תמורת מיליון יואן. המתרגל שעיניתי בעבר עדיין חושב עליי. אני ממש נרגש מכך. החלטתי לפרוש מהמק"ס וארגוניה ולא ארדוף עוד אנשים טובים".