(Minghui.org) כשאנחנו מתרגלים את התרגילים אנחנו בדרך כלל שומעים את ההנחיות המוקלטות של המאסטר. לפעמים אנחנו מבצעים את התרגול יותר מהר מההנחיה. בוקר אחד כשביצעתי את התרגילים הבנתי לפתע שזו השתקפות של חוסר הכבוד שלנו כלפי המאסטר. אמנם אנחנו יודעים איך לבצע את התרגילים, אבל אם המאסטר לא נתן עדיין את ההנחיה המוקלטת לעבור לביצוע התנועה הבאה, אין עלינו לבצע אותה עדיין. לדעתי מהירות הביצוע שלנו צריכה להיות בערך לפי מהירות ההנחיה המוקלטת של המאסטר. בצורה זו התרגילים הקבוצתיים יהיו גם יותר מסונכרנים. כשחשבתי על זה חשתי ששדה האנרגיה התחזק.

אלו הן הבנותיי האישיות. אנא הצביעו על כל דבר שאינו הולם.