(Minghui.org)

בכלא הנשים בגאן-סו, מתרגלות פאלון גונג שאינן מסכימות לוותר על תרגול השיטה עוברות עינויים חמורים. מונעים מהן שינה, מאלצים אותן לעמוד למשכי זמן ארוכים, ומכים אותן.

גב' שו לי-יינג בת ה-70 היא מורה בגמלאות. היא הוכרחה להשתופף על עקביה למשכי זמן ארוכים במשך שישה חודשים. הורו לה לכתוב "דו"חות מחשבה", והגבילו אותה בשימוש בשירותים.

גב' וואנג רווי-לין בת ה-61 היא עובדת מפעל בגמלאות. היא נכלאה ואחר כך שוחררה בי2013. שוב עצרו אותה ב-28 ביולי 2017 כשהתארחה אצל מתרגלת עמיתה בשם ג'אנג ג'יאן-הואה, והחזיקו בה במרכז מעצרים מס1 1 בלאן-ג'ואו. מאוחר יותר היא נשפטה לחמש שנות מאסר. היות שהיא סירבה לכתוב דו"ח ויתור על אמונתה, היא עונתה.

חברתה ג'אנג ג'יאן-הואה נשלחה לאותו כלא.

הסוהר סון לי-ווי הסית אסירות להשפיל את מתרגלות הפאלון גונג בכך שיורו להן לקלל את הפאלון גונג ואת מייסדו, ובכך ששמו את השם של מייסד הפאלון גונג על מושבי האסלה. הפסקות השירותים של המתרגלות היו מוגבלות במיוחד.

המתרגלות אולצו לצפות בסרטי תעמולה המכפישים את הפאלון גונג ואת מייסדו. אחרי הצפייה היה עליהן לכתוב "דו"חות מחשבה". אם הסוהר לא היה מרוצה ממה שהן כתבו, הוא העניש אותן במכות, קללות, ועינויים אחרים.

לפרטי קשר על האנשים שלקחו חלק בפשעים מעלה ניתן להיכנס למאמר בסינית בקישור מטה.