(Minghui.org)

כתב העת The International Medical Travel Journal" (IMTJ)" דיווח ב-13 במאי וב-7 ביוני שהפרלמנט של בלגיה העביר ב-25 באפריל הצעה לחוק חדש, שיעניש את כל הצדדים המעורבים בקנייה ומכירה של איברים אנושיים למטרות מסחריות. כתב העת ציטט מכתבה שפורסמה לאחרונה ב-"The Epoch Times" .

בניין הפרלמנט של בלגיה

מְפֵרי החוק (שעדיין צריך להיות מאושר על ידי הסנאט ולהיחתם על ידי המלך) יעמדו בפני עד 20 שנות מאסר בכלא וקנס של 1.2 מיליון אירו. אם קבוצה פלילית מאורגנת מעורבת בסחר כזה, כל האנשים בקבוצה ייענשו.

המאמר מתייחס לכך שהחוק יהיה אפקטיבי לא רק בבלגיה. הוא יאסור על כל אזרחי בלגיה לרכוש איברים, לא משנה היכן נעשתה העיסקה, ובכך יאסור ביעילות על תיירות רפואית להשתלות איברים.

התקנות לחוק מתנות שמוכר ומקבל האיבר, כמו גם כל מתווך כלשהו, רופאים שהתייעצו עימם, או עובדים רפואיים אחרים שהשתתפו במכירת האיברים בעבור רווח, ייענשו בהתאם לחוק.

בהסבר מה נחשב להליכים בלתי חוקיים של השתלת איברים, ההחלטה מעלה את הסוגיה של קצירת איברים בכפייה, תסריט בו מוסָרים איברים מיחידים שלא הביעו את רצונם או הסכמתם לכך. התמליל המשפטי של החוק כולל גם סעיף המתייחס להחלטה שהועברה על ידי הפרלמנט האירופי בדצמבר 2013 המגנה קצירת איברים בכפייה בסין. ההחלטה של הפרלמנט האירופי קראה לסין לסיים לאלתר את הפרקטיקה של קצירת איברים מאסירי מצפון.

ההחלטה של הפרלמנט הבלגי מביעה דאגה עמוקה לגבי דוחות עקביים ומהימנים על קצירת איברים שיטתית בסין על ידי המדינה עצמה מאסירי מצפון שלא הסכימו לכך, הכוללים מספר גדול של מתרגלי פאלון גונג כלואים בשל אמונתם הדתית וחברי קבוצות אחרות של מיעוט אתני ודתי.

בלגיה היא המדינה הראשונה באירופה המתייחסת להחלטה שהוציא הפרלמנט האירופי ב-2013 שקראה לסין להפסיק מיד את הפרקטיקה של קצירת איברים בכפייה מאסירי מצפון.

חרף ראיות מתמשכות של קצירת איברים בקנה מידה נרחב בסין שהוצגו על ידי גופים כמו האו"ם, "הקואליציה הבין-לאומית לסיום הפגיעה בהשתלות בסין", "רופאים נגד קצירת איברים בכפייה" ו"הארגון העולמי לחקירת הרדיפה נגד הפאלון גונג" – הפרקטיקה ממשיכה ועלול לגדול כדי להתמודד עם הדרישה בעולם.

כאמור, הצעת החוק בבלגיה תעבור הלאה לסנאט ולאחר מכן המלך הבלגי יחתום עליה כחוק.

גם צ'כיה שוקלת לאחרונה תכניות לצמצם תיירות השתלות.