(Minghui.org)

6 מתרגלות פאלון דאפא (פאלון גונג) משנחאי נעצרו ב-15 ביולי 2019 בעודן קוראות ביחד את "ג'ואן פאלון", הספר העיקרי של הפאלון דאפא, שיטה רוחנית עתיקה לשיפור עצמי על בסיס שלושה עקרונות: "אמת-חמלה-סובלנות".

5 המתרגלות, בגילאי 72 עד 83, קראו בספר "ג'ואן פאלון" בצוותא בביתה של גב' ג'ין שו-מין, כשלפתע דפקו על הדלת. השוטרים בחוץ איימו לפרוץ פנימה אם גב' ג'ין תסרב לפתוח את הדלת. ברגע שנאלצה לפתוח את הדלת, קבוצת שוטרים מיהרו פנימה. הם אחזו בששת המתרגלות וצילמו אותן.

השוטרים החרימו את עותקי הספר "ג'ואן פאלון" וכפו עליהן לחתום על רשימת הספרים המוחרמים. הם איימו שיקרעו את הספרים אם המתרגלות יסרבו להודות שהספרים שלהן.

לאחר מכן לקחו את המתרגלות לתחנת משטרת לואו-שאן-שין-צ'ון. הם לקחו מגב' ג'אנג מיי-ג'ן בת 72 את מפתחות ביתה וערכו שם חיפוש וביזה. בעלה המרותק למיטה שהיה לבדו בבית, היה מבועת מהמתרחש.

השוטרים החרימו מביתה של גב' ג'אנג יותר מ-300 עותקים של ספרי פאלון גונג, תמונה של מייסד הפאלון גונג וחומרים אחרים הקשורים לנושא. הם צילמו את הפריטים שלקחו וביקשו ממנה לחתום על רשימת הפריטים שהוחרמו.

באותו הערב כל המתרגלות נחקרו אחת אחת על ידי השוטרים.

לדברי המשטרה, הם עקבו אחר המתרגלות במשך זמן ארוך לפני שעצרו אותן.

גב' שיה סי-נאן בת 83, גב' לי צאי-פנג בת 75 וגב' סון וון-ג'ואן בת 72 נעצרו במעצר מנהלי למשך 10 ימים בביתן עקב גילן המתקדם. הן שוחררו בבוקר ה-16 ביולי.

גב' גואו סו-ג'יאו בת 75 וגב' ג'ין בת 56 הוחזקו במרכז המעצרים למשך 10 ימים.

גב' ג'אנג נותרה במעצר 3 ימים.