(Minghui.org)

האוויר הלח מהמרתף מעורבב עם ריח הגומי השרוף מהאלות החשמליות מחלחל אל האטמוספרה.

"את מתרגלת פאלון גונג או לא?" צעקה זו, מלווה בקול נפץ מהאלה החשמלית וצעקה מחרידה של אישה, בחשאי, בכסות החשכה, פשעים לא אנושיים מתבצעים במחנה העבודה בכפיה לנגמלות מסמים בעיר הארבין.

שערן של הנשים גזור קצר ולעתים מכונה בידי השומרים "שיער רוח".  הן נעלו נעלי בית והוכרחו לשבת בצורה שפופה על הקרקע, פיותיהן נאטמו בחתיכת בד לבן וידיהן נקשרו באזיקים אל עמוד פלדה קר כקרח על רצפת הבטון. שומרים גברים בעטו בהן באלימות במגפי עור, ושומרות נשים המשיכו לחשמל את פניהן, פיותיהן וצווארן באלות חשמליות.

כל החלונות באחד מהתאים היו פתוחים לרווחה. בלילה קר זה בדצמבר, הרוח הקרה נכנסה דרך החלונות, ונשבה ישירות על הנשים אשר היו לבושות רק בבגדים דקים והוכרחו לשבת   באמבטיות מים קרים. בלובשם מעילי חורף, השומרים הגברים חשמלו באלה חשמלית כל אישה שניסתה לקום, והכריחו את הנשים שהיו רטובות לגמרי לשבת על רצפת הבטון הקרה כקרח.

"קלאנג, קלאנג, קלאנג..." סדרת רעשים קורעי אוזניים מפטיש מתכת על מתכת מלווה בצעקות הסוהר, "האם את תשתני או לא?" סוהר כיסה את ראשה של מתרגלת דאפא בדלי מתכת והכה את הדלי עם אלת המשטרה שלו. זה היה בלתי אפשרי שהאישה תשמע את קולו, מאחר והצלצולים מהדלי היו חזקים מאשר צעקותיו הפראיות של הסוהר.

בתא אחר, כמה אסירות עמיתות הוכרחו לצבוט מתרגלת דאפא אשר ישבה שפופה על הרצפה. גופה כוסה בחבורות שחורות וסגולות. כל גופה העליון של מתרגלת אחרת כולל חזה היה שחור מהעינויים. נאמר לאסירות העמיתות שגזר הדין שלהן יופחת אם הן יוכלו לשנות   מתרגלות פאלון גונג. הפיתוי שגזר דינן יקוצר הניע את האסירות העמיתות לענות את מתרגלות הדאפא ששהו איתן יום ולילה באכזריות. השומרות צפו גיחכו וצעקו "אין שינה אם אין שינוי! אנו נכה את כל מי שתעצום את עיניה; כרעו בשקט על הרצפה, נכה כל מי שתעז לזוז!"

שבעה ימים לאחר מכן, האסירות העמיתות נשאו במדרגות מתרגלות אשר לא יכלו ללכת עוד, היו ספוגות לחלוטין ומכוסות בחבורות. אלה שנשארו שמרו על אמונתם הקדושה תחת עינויי   גהינום והשפלה.

"אגג...!" צעקה חזקה פילחה את הלילה השקט. בכדי להכריח אישה להשתנות, אסירה עמיתה חפרה בתוך האזור הגניטלי של מתרגלת דאפא בידה. הצעקות הכואבות והבכי היו גינוי והרשעה של הרוע שרודף את מתרגלי הדאפא.

הלילה החשוך לא ימשך לנצח, ואור היקום חומק דרך הערפל. אמונתם החזקה של מתרגלי הדאפא מרעידה את העולם של עשרת הכיוונים והם זוכים בהערצה בכל מקום. עוד כמה זמן ישויות רעות אלה יהיו בסביבה?

כולם, אנא צפו בזהירות והבחינו בין רע לטוב ועם קול הצדק שלכם, תמכו באנשים הטובים המאמינים ב"אמת, חמלה, סובלנות."

למען בטחון המתרגלות העמיתות בסיפור, השמטנו את השמות וחלקנו רק את הניסיונות. אנו מקווים שתלמידי הדאפא ישלחו מחשבות נכונות לחזק ולהגן על כל המתרגלים שלנו ולחיסול הרוע שמאחרי הרדיפה בממדים אחרים.