(Minghui.org)

מקרה שדרכו ניתן להבין כיצד עובדת מערכת המשפט של המשטר הסיני

ב-12 לדצמבר 2005, סין מיו-דו ואשתו באו ג'ון-סן נשפטו בפעם השנייה בבית משפט. אחרי השימוע יצא בית המשפט לפגרה מבלי להודיע על פסק דין, אך למעשה עשרים יום לפני תום הפגרה הועבר בחשאי פסק הדין. הזוג נידון ל-13 שנות מאסר.

הכול החל ב-3 לאוגוסט 2005, כאשר מתרגל דאפא בשם סין מיו-דו, נאסר תוך כדי הליכה ברחוב. באותו זמן, נאסרה אשתו, באו ג'ון-סן, כשביקרה שכנה. למעשה הם נאסרו באופן בלתי חוקי [1] ע"י אנשי משרד הביטחון הלאומי במחוז.

כבר בתחילת המשפט, עקב חוסר הוכחות, מצד בית המשפט המחוזי לבדיקה, בית משפט הביניים, פסל את המשפט והחזיר את הזוג למשרד הביטחון הלאומי במחוז.

משרד הביטחון הלאומי במחוז שלא היה מרוצה מן התוצאות, זימן שוב משפט מחודש ב-25 לנובמבר, נגד סין מין-דו, הפעם, עם חומרי פאלון דאפא כעדות. רק ב-12 לדצמבר הצליח המשרד להשיג עדות "מספקת" גם נגד אשתו, באו ג'ון-סן.

במשך השימוע ב-12 לדצמבר, כמעט כל משרד עורכי דין בעיר פן-ג'ין שלח נציג למשפט. מלבד עורך הדין של הנאשם, היו תשעה עורכי דין אחרים כמשקיפים. המשפט היה כולו לטובת הנאשם. עורך דינו הציג את טענותיו כל כך יפה, שכולם מחאו לו כפיים. בכניסה, נשמע שוטר אחד לוחש לחברו: "אין טעם להגן על הנאשם. פסק הדין הועבר כבר בחשאי עשרים יום קודם לכן". לבסוף, בית המשפט יצא לפגרה במהירות ופסק הדין לא הוכרז.

בעיצומו של מושב בית המשפט ניסה התובע להציג שישה עדים. מלבד גב' יואן הואה-יינג, שהיה לה קשר עם המשפט, אף אחד מחמשת העדים הנותרים לא הופיע באותו היום. בדומה למושב בית המשפט הראשון, שהתנהל ב-12 לספטמבר, גם מושב זה הסתיים באסון. בית המשפט דחה את בקשת התובע להציג מחדש את עדיו. בעודם מתכוננים למשפט, קיבלו עורכי הדין של הנאשם ובני משפחותיהם איומים והטרדות במשך כל הזמן. ב-27 לנובמבר, אחרי הבקשה לשחרר את הזוג, בני משפחתם קבלו איומים. סו האו, פקיד משרד הביטחון הלאומי הכריז: "במוקדם או במאוחר, אני אצליח לסגור את כולכם מאחורי הסורגים".

אחרי השימוע פקיד של משרד הביטחון הלאומי בעיר פן-ג'ין אמר, שהם "יטפלו" בשני עורכי הדין שהגנו על מתרגלי פאלון גונג, כנקמה על הבושה שספגו בבית המשפט.

טלפונים להתקשר לאנשים המעורבים בקשר בשני המשפטים בספטמבר ובדצמבר, בקישור האינטרנט: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/2/9/69789.html