(Minghui.org)

קצינים מ"גדוד הגנת המדינה" ותחנת המשטרה בעיר שין-ג'י שכרו שבעה בריונים צעירים לחטוף את המתרגל ליו האי-צ'יאנג מהכפר דונג-ג'אנג-קואו. הצעירים הפכו את ביתו, וכשניסה לדבר על ליבם הם הכו אותו. במשטרה אמר קצין לליו כי אם לא יחתום על שלושת "כתבי הוויתור" וישלם קנס, הוא יישלח למעצר עם שטיפת מוח.

מתרגלי הפאלון גונג בעיר שין-ג'י נרדפים בצורה חמורה מאד. לפי מידע סטטיסטי זמין, מאז תחילת הרדיפה מתרגלים רבים נכלאו בניגוד לחוק ורבים איבדו את חייהם. יותר מארבעים נשלחו למחנות עבודה בכפיה, ויותר ממאתיים נשלחו לשטיפת מוח. עוד יותר מכך נאלצו לשלם קנסות גבוהים, שמטרתם לרושש אותם ולשבור אותם כלכלית, בהתאם להוראותיו של ג'יאנג זמין, יוזם ומריץ הרדיפה, "לחסל אותם פיסית, להרוס את המוניטין שלהם, ולרושש אותם כלכלית". מתרגלים רבים עזבו את ביתם ונודדים כדי שלא להיתפס. משפחות רבות נהרסו בדרך זו.

רשימה ארוכה שמות מבצעי הפשעים ומספרי הטלפון שלהם ניתן למצוא בכתבה באנגלית בקישור למטה.