(Minghui.org)

אחרי שנחשף נושא הסרת האיברים ממתרגלי הפאלון גונג בסין, פנו המתרגלים בסלובקיה אל ראשי ערים וכפרים ברחבי סלובקיה ויידעו אותם בנושא באמצעות מכתב. כתגובה לאחד המכתבים, ראש העיר של ספיקה נובה וואס, עיר באמצע מזרח סלובקיה, כתב:

"...לא עבר הרבה זמן, מאז שאנו הרגשנו את שליטת המפלגה הקומוסניסטית על ידי הרדיפה, מעצרים הבלתי חוקיים, שלילת החופש וכבוד האדם, עינויים ואפילו מוות.

בשל סיבות אלו, ולאחר שקראתי את מכתבכם, וגם את העדויות ואת תיאור הפעולות אלו ועינויי האנשים, שרובם מתרגלי פאלון גונג, הנני מגנה נחרצות את צורת ההתנהגות הזו של רשויות הממשלה בסין, ואני מצטרף, בדרך זו, אל אנשים פרו דמוקרטים אחרים ומוחה כלפי הנציגים הגבוהים ביותר בסין שיפסיקו עם העינויים והרצח של אנשים חפים מפשע.

לסיום יש לי בטחון בכך, שבדיוק כמוני, גם עוד אנשים על כדור הארץ הם בעלי רצון טוב ואשר מעוניינים לחיות באהבה, הבנה, חופש ושלום...."