(Minghui.org)

שלושה עורכי דין נעצרו ב-12 באוגוסט למשך 7 שעות כשעמדו במחאה מחוץ לתחנת משטרת מודן-ג'יאנג בפרובינציית היילונג-ג'יאנג ודרשו לממש את זכותם להיפגש עם לקוחותיהם, מתרגלי פאלון גונג העצורים באופן בלתי חוקי.

מאז ה-8 ביולי נאסר עליהם להיפגש עם לקוחותיהם העצורים. בה בעת, למחרת, כבר גזרו במשפט חשאי את דינם של המתרגלים למאסר, אך פסק הדין לא פורסם. עורכי הדין ניסו לפגוש בלקוחותיהם בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי להספיק להגיש ערעור.

שני הלקוחות שלהם גואן רי-אן וג'אנג יו-טאנג נשפטו במשפט חשאי בתוך מרכז המעצרים של מודן-ג'יאנג.

באחד ביולי נמסר לעורכי הדין שאין כל התפתחויות חדשות במקרה שלהם ולא נמצא כל תיעוד על משפט. כשפגשו את מר גואן באותו היום, נודע להם שהתקיים כבר משפט חשאי לשני המתרגלים עוד ביוני. משרד התביעה שלח את אחד התובעים למרכז המעצרים וערך "משפט" שארך שעה בלבד.

לאחר שלא ניתן להם לממש את זכותם להיפגש עם לקוחותיהם, לא נותר לעורכי הדין ברירה אלא למחות מול מחלקת המשטרה במודן-ג'יאנג

אחרי חודש של מאמצים עיקשים לבקר את שני לקוחותיהם, הציג אחד התובעים המקומיים בפני עורכי הדין, מסמך שנשלח למרכז המעצרים, המורה למרכז לקיים את החוק בנוגע לזכויות הביקור של עורכי הדין. עורכי הדין נסעו מיד במונית למרכז המעצרים, אבל שוב נדחו על הסף. הם פנו לוועדת המק"ס המפקחת על המשמעת במודן-ג'יאנג והגישו תלונה משותפת.

לאחר מכן חזרו עורכי הדין למשטרה ונעצרו על ידיה.

בעודם מנסים אמצעים שונים לממש את זכויות הביקור שלהם את לקוחותיהם, אמר בכיר אחד במשרד התביעה לאחד מעורכי הדין, שהמזכיר לי מינג-שיאנג (סגן מזכיר הוועדה הפוליטית משפטית המקומית) הורה להם ליישם את מדיניות "שלושת הלָאוִוים" לגבי עורכי דין המגינים על מתרגלי פאלון גונג: לא לקבל אותם, לא לשמוע אותם ולא לספק להם הסברים".

שמות המעורבים בהפרות החוק והפשעים נגד האנושות במקרה זה מפורטים במאמר באנגלית.