(Minghui.org)

413 מתרגלי פאלון גונג הועמדו למשפט ללא עילה חוקית בבתי משפט ברחבי סין במחצית הראשונה של שנת 2014. כל רשויות אכיפת החוק של המשטר הקומוניסטי, כולל מחלקות המשטרה, משרדי התביעה והפרקליטות, יחד עם בתי המשפט, נקטו באמצעים שונים להפר את ההליכים החוקיים. הם איימו על בני המשפחות של המתרגלים, איימו והפריעו לעורכי הדין שנשכרו להגנה, וקיימו משפטים מבלי שיידעו את המשפחות או את עורכי הדין של ההגנה.

בדיווח זה נסקור בקצרה את הסטטיסטיקה של המשפטים הלא-חוקיים שנערכו למתרגלי פאלון גונג במהלך המחצית הראשונה של השנה ועד ה–26 ביוני 2014. הנתונים מתבססים על משפטים ופסקי הדין ראשונים. הם אינם כוללים מתרגלים שנשפטו יותר מפעם אחת, או לכאלה שעתרו וקיבלו שימוע נוסף בתקופה זו.

בשל הקושי להשיג מידע מסין, כמה מהמשפטים ומפסקי הדין לא היו נגישים ולכן אינם כלולים כאן.

1. 413 משפטים התקיימו ב-28 פרובינציות

ב-28 מתוך 31 פרובינציות התנהלו משפטים לא חוקיים כנגד מתרגלי פאלון גונג, כפי שניתן לראות בטבלה מס' 1 ובגרף מס' 1:

טבלה מס' 1: מספר המשפטים הלא חוקיים שהתנהלו נגד מתרגלי פאלון גונג מינואר ועד יוני 2014 לפי פרובינציות

גרף מס' 1: מספר המשפטים הלא חוקיים שהתנהלו נגד מתרגלי פאלון גונג מינואר ועד יוני 2014 לפי פרובינציות

2. גזרי דין ניתנו ל-190 מתרגלי פאלון גונג

בין ינואר ליוני 2014 190 מתרגלי פאלון גונג שהועמדו למשפט קיבלו גזרי דין לא חוקיים. 142 (74% מהמקרים) נידונו למאסר של פחות מחמש שנים. 32 מתרגלים (16.8%) קיבלו עונשי מאסר של בין חמש לשבע שנים, ו-16 מתרגלים (8.4%) קיבלו גזרי דין של תקופות מאסר העולות על 7 שנים.

בטבלה מס' 2 מסוכמים המקרים של מתרגלים שקיבלו גזרי דין של יותר מ-7 שנים.

טבלה מס' 2