(Minghui.org)

מה-1 ביוני ועד ה-24 בו נעצרו באופן בלתי חוקי לפחות 614 מתרגלי פאלון גונג ברחבי סין בגל מעצרים מתוכנן. על-פי נתונים, רוב המעצרים התבצעו בפרובינציות ליאו-נינג, שאן-דונג, ג'י-לין וסיצ'ואן, 70 מתרגלים ויותר בכל אחת מהן. מרבית העצורים נלקחו למרכזי שטיפת מוח לתקופות כליאה קצרות.

30 פשיטות משטרה רחבות היקף התבצעו ביולי ב-13 פרובינציות ורשויות מוניציפאליות. בכל אחת מהפשיטות נעצרו באופן לא חוקי בממוצע 8 מתרגלים. נגד 240 מתרגלים לפחות הוגשו כתבי אישום.

בגל המעצרים המתוכנן הזה היו מעורבים משרד הביטחון הציבורי, המשרד לביטחון פנים, "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"), וועדות השכונה (שהן סניף של המפלגה הקומוניסטית הסינית).

להלן טבלה ותקציר הנתונים המספריים. לפירוט נא להיכנס למאמר באנגלית.

טבלת פרטים על מעצרים רחבי היקף

מספר המתרגלים שנעצרו ביולי 2014 בערים שונות בגל מעצרים מתוכנן

פרובינציית ליאו-נינג

אן-שאן: 9 מתרגלים סו-ג'יא-טון בשן-יאנג: 10 מתרגלים דנג-טא בליאו-ניאנג: 11 מתרגלים בן-שי: 15 מתרגלים מחוז יי-ג'ואו בטיה-לינג: 5 מתרגלים המחוז החדש ג'ין-ג'ואו בדא-ליאן: 14 מתרגלים הולו-דאו: 5 מתרגלים

פרובינציית שאן-דונג

יאן-טאי: 6 מתרגלים ג'י-נאן: 7 מתרגלים קנטון צ'י-פינג בליאו-צ'נג: 10 מתרגלים העיירה טאי-הה במזרח זי-בו: 5 מתרגלים

פרובינציית ג'י-לין

צ'אנג-צ'ון: 40 מתרגלים טומן ביאן-ביאן: 6 מתרגלים

פרובינציית סיצ'ואן

זי-גונג: 10 מתרגלים קנטון וויי-יואן בניי-גי'אנג: 5 מתרגלים מיי-שאן: 13 מתרגלים מחוז לונג-צ'ואן-יי בצנג-דו: 5 מתרגלים העיירה טא-שווי בצ'נג-דו: 6 מתרגלים קנטון לינג-שווי בצ'אנג-אן: 12 מתרגלים

פרובינציית היילונג-ג'יאנג

ג'יאן-סאן-ג'יאנג: 5 מתרגלים

פרובינציית הה-נאן

יאן-שי בלואו-יאנג: 7 מתרגלים

טיאן-ג'ין

וו-צ'ינג: 7 מתרגלים

פרובינציית גאן-סו

קנטון ג'ינג-טאי בבאי-יין: 5 מתרגלים מחוז ליאנ-ג'ואו בוו-וויי: 7 מתרגלים

פרובינציית ג'יאנג-סו

צ'אנג-ג'ואו: 5 מתרגלים

פרובינציית שאאן-שי

דרך קו-מינג בשי-אן: 5 מתרגלים

האזור האוטונומי גואנג-שי ג'ו-אנג

גואנג-שי ביי-האי: 7 מתרגלים

צ'ונג-צ'ינג: 8 מתרגלים

בייג'ינג: 20 מתרגלים