(Minghui.org)

בית דין הביניים בנפת גואן ביטל פסק דין "אשם" נגד תושבת מקומית שנגזרה עליה תקופת מאסר בשל אמונתה. בית הדין קבע לה משפט חוזר, בשל כך שעורך דינה לא קיבל הודעה על השימוע כנדרש בחוק.

מתרגלת הפאלון גונג ני רו-ג'ו נעצרה ב-28 באוקטובר 2015 משום ששלחה בטלפון הנייד מידע הקשור לפאלון גונג. במאי 2016 החזיר משרד התביעה את תיקה למשטרה מחוסר ראיות מספיקות.

המשטרה אספה מיד "ראיות" נוספות כנגדה והעבירה את התיק שוב למשרד התביעה.

משפחתה של גב' ני שכרה עורך דין מפורסם לזכויות אדם בשם ג'אנג דזאן-נינג, כדי להגן על זכויותיה החוקתיות לחופש אמונה. בסין לא קיים חוק כלשהו המפליל את הפאלון גונג.

התובע הציבורי האחראי לתיק קיבל בעצמו את ייפוי הכוח של עורך הדין ג'אנג, כשג'אנג ביקר במשרד התביעה לבחון את קובצי התיק.

שוטרים הופיעו בביתה של גב' ני 3 פעמים. הם ניסו ללא הצלחה, ללחוץ על משפחתה לפטר את עורך הדין.

ב-15 ביוני הועמדה גב' ני לדין בבית דין בנפת גואן מבלי להודיע על כך לעורך דינה. היא עצמה לא ידעה על מועד המשפט.

כשגב' ני שאלה בשימוע מדוע עורך דינה לא נוכח, טען התובע שזה משום שעורך הדין ג'אנג לא סיפק טיעונים הנדרשים להגנתה.

חמישה ימים לאחר המשפט חקר עורך דינה לגבי המשפט, ונאמר לו שבית הדין לא קיבל ייפוי הכוח עבורו מגב' ני ולכן שיער שאין לה עורך דין.

על גב' ני נגזרו שנתיים בכלא ב-20 ביולי 2016.

גב' ני ערערה לבית דין הביניים בעיר ליאו-צ'נג. עורך דינה נפגש עם השופט המכהן שהסכים לטענה שבית הדין בגואן הפר את ההליך המשפטי.

כאמור, ב-22 בספטמבר החליט בית דין הביניים לבטל את גזר הדין של גב' ני והורה על משפט חוזר, בייצוגו של עורך דינה מר ג'אנג.