(Minghui.org)

משטרת נפת שין-בין מסרבת לשחרר מתרגלת מקומית למרות שהתיק המשפטי שלה בוטל פעמיים בשל היעדר הוכחות.

גב' סון ג'ינג נעצרה ב-7 בנובמבר 2016 כי סירבה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. משרד התביעה המקומי לא הסכים להוציא צו מעצר רשמי נגדה והחזיר את התיק שלה למשטרה.

מנהל משרד ביטחון הפנים בנפה ג'או, התייעץ עם הוועדה המשפטית פוליטית (PLAC) בעיר פו-שון. ה- PLAC היא סוכנות שניתן לה הכוח לעקוף את הזרוע המשפטית במהלך הקמפיין של המשטר נגד הפאלון גונג והיא הורתה לו לפברק ראיות נגד גב' סון כדי שהתיק יתקבל.

המנהל ג'או המשיך בהליך והכליל בתוך הראיות את 1,700 הדפים הריקים של נייר שהוחרמו מביתה של גב' סון, וכ-280 לוחות שנה שמצוין בהם הפאלון גונג. ב-10 בינואר 2017 הוא לחץ על משרד התביעה בשנית להנפיק צו מעצר רשמי.

שבוע לאחר מכם פגש עורך דינה של גב' סון במנהל ג'או ודחק בו לבטל את התיק. עורך הדין הזכיר לג'או שאין כל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג ושללקוחתו הזכות המלאה לחופש אמונה ולחופש העיתונות.

ב-24 בינואר ביקר שוב עורך הדין את מחלקת המשטרה וג'או אמר שהוא רק ממלא הוראות כדי להמשיך בהליך העמדתה לדין של גב' סון.

בחודש מארס הציב עורך הדין כמה בקשות למשרד התביעה ודרש לבטל את התיק.

התיק המשפטי של גב' סון הוחזר שוב למשטרה זמן קצר לאחר מכן, אבל חרף זאת היא עד היום עצורה במרכז המעצרים של העיר פו-שון.