(Minghui.org)

ב-23 במאי 2017 נשפטו חמש מתרגלות פאלון גונג באופן בלתי חוקי בבית הדין בעיר מי-שאן

עורכי הדין שוללים את ראיות התביעה

עורכי הדין של המתרגלות כפרו באשמתן והגנו עליהן על בסיס החוק הסיני, למרות הפרעות השופט שניסה למנוע מהם לייצג את לקוחותיהם. כמו כן הפר בית הדין את הזכויות המשפטיות של המתרגלות ומשפחותיהן לפני ובמהלך המשפט.

עורכי הדין דרשו שהתביעה תזמן את העדים להעיד. כמו כן הגישו יום לפני המשפט תצהיר לשלילת הראיות המשפטיות הלא חוקיות ודרישה כתובה להצגת הראיות על ידי התובעים.

עורכי הדין ציינו שעד התביעה לא הופיע להעיד והראיות לא הוצגו במהלך המשפט, שצילומי הווידיאו שהראיות מתבססים עליהם לא הוצגו בבית המשפט, ושלצילומים אלה אין תאריך וזמן ברורים.

הפרת זכויות משפטיות

ב-19 במאי שאלו בני משפחה וחברים של הנאשמות את השופט על מועד המשפט. כמו כן שאלו אם משפחות המתרגלות קיבלו הודעה על כך. השופט טען שאין צורך ליידע את בני המשפחה.

קרובים וחברים יִידעו את בני משפחות המתרגלים על מועד המשפט, ונודע להם שהמשפחות לא קיבלו הודעות מבית הדין.

כששאלו עורכי הדין אם בני משפחות המתרגלות יוכלו לשבת באולם במהלך המשפט קיבלו תשובה חיובית, בתנאי שיציגו תעודות זיהוי. אבל, ביום המשפט צוות ביטחון הפנים הרשה רק ל-3 בני משפחה של כל מתרגלת להיכנס לאולם בית הדין.

כמו כן הקימה המשטרה נקודת ביקורת נוספת ובלשים בלבוש אזרחי נראו מצלמים בווידיאו כל אחד שנכנס לאולם המשפט. ראש צוות הביטחון סירב להתיר את הכניסה לאולם לאחות של מתרגלת למרות שהציגה תעודת זיהוי.

על-פי החוק הסיני, בני משפחה יכולים אף הם להגן על הנאשם. אולם משני בני משפחה שביקשו להגן על בת משפחתם נמנעה הזכות הזאת. השופט אמר שהם צריכים מכתב ממשרד המשפטים המקומי המאשר זאת. משרד המשפטים שלח אותם חזרה בטענה שעליהם להציג מכתב מהשופט. כשחזרו לבית הדין מנעו את כניסתם.

דרישה להודאה באשמה

חמשת המתרגלות הובאו לאולם בית הדין כשידיהן כפותות. האזיקים הוסרו רק עם תחילת המשפט.

המתרגלות הצהירו במשפט שלא חילקו כל חומרי פאלון גונג כפי שטען התובע. הן אמרו שביקרו כמה חוואים לתת להם מתנות לראש השנה. במהלך המעצר, המשטרה פיזרה עלונים של הפאלון גונג על הרצפה וטענה לאחר מכן שאלה המתרגלות שחילקו אותם.

במהלך חקירתן, הצהירו השוטרים שהמתרגלות תשוחררנה אם תהיינה מוכנות להודות שהן נתנו חומרי פאלון גונג לחוואים. הם איימו עליהן שאם תתעקשנה לומר שהן העניקו מתנות רגילות, ייגזרו עליהן עונשי מאסר.

בסביבות שעות הצהריים בכירים בבית הדין אילצו את קרובי המשפחה והחברים שהמתינו במסדרון בית הדין לצאת החוצה. בלש בלבוש אזרחי רשם את כל קרובי המשפחה והחברים ועזב את המקום כשנשאל למעשיו.