(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג הגב' ליו וואן-צ'יו ובתה הגב' ליו ליי (שאינה מתרגלת פאלון גונג) מוחזקות מאז המחצית הראשונה של 2017 בכלא הנשים ג'יו-ג'ואו בעיר לאן-ג'ואו.

האם עוברת עינויים בכלא משום שאינה רוצה לוותר על הפאלון גונג. גם בתה מקבלת יחס גרוע.

שתיהן נעצרו בסוף 2015 כאשר חילקו לאנשים חומר מידע על הפאלון גונג. הן הוחזקו במרכז המעצר המקומי באזור שי-גו, ואחר כך הועברו למרכז המעצר הראשון של לאן-ג'ואו. כאמור, מאז המחצית הראשונה של 2017 הן כלואות בכלא הנשים ג'יו-ג'ואו בעיר לאן-ג'ואו.

עינויים

מנהל הכלא הורה לאסירים להכות את האם. הסוהרים לא אפשרו לה להשתמש בשירותים. הם הפעילו עליה כמה אלות חשמליות בה בעת.

גופה מכוסה חבלות. כתפיה וזרועותיה נתלשו ממקומם. אחת מידיה עוותה והיא אינה יכולה לאחוז בה דבר.

משערים כי חומרים בלתי מזוהים הושמו במזונה או בשתייה שהיא מקבלת. אחרי כל ארוחה היא משלשלת.

את הבת מקללים ומכים, ומאלצים אותה לשבת בשפיפה על עקביה זמנים ארוכים.

מאז שהרדיפה החלה ביולי 1999, האם נעצרה פעמים רבות ללא עילה חוקית. נגזרו עליה ארבע שנים במחנה עבודה בכפייה ושלוש שנות כלא, והיא עברה סוגים שונים של עינויים בהיותה במעצרים.