(Minghui.org)

ב-2011 משטרת חארבין עצרה כ-60 מתרגלי פאלון גונג. רוב הנשים נלקחו למחנה עבודה בכפייה בצ'יאן-ג'ין שבחארבין.

המפקדים הורו לרופא המחנה לקחת דגימות דם מכל המתרגלות.

אני הייתי אחת המתרגלות ממנה לקחו דגימת דם. הייתי עדה לכך שבעטו במתרגלות והכו אותן משום שסירבו להיבדק.

אחת המתרגלות, גב' צ'ן מין ביקשה לא להיבדק מפני שהיא עומדת להשתחרר. הרופא בעט בה והיא נפלה ארצה. הוא בעט בה עוד כמה פעמים לפני שהרים אותה וערך בה בדיקה למרות רצונה.

האסירות הרגילות במחנה, שראו מה מתרחש, ביקשו גם הן להיבדק. בכירים במחנה ענו להן שהן לא יכולות להיבדק. האסירות לא יכלו להבין מדוע והן אמרו למתרגלות: "אתן ממש בנות מזל שאתן עוברות בדיקה רפואית מקצועית כל 6 חודשים. לנו אין את הזכות הזאת".

אני מאמינה שהסיבה לבדיקות האלה הייתה למען קצירת האיברים בכפייה על ידי המדינה. זו הסיבה מדוע רק מתרגלות פאלון גונג עברו בדיקה רפואית.