(Minghui.org)


המילים על הציור הן: (שמאל): שמים וארץ חוגגים יחדיו ביום הפאלון דאפא העולמי. (ימין): מאחלים למאסטר הנכבד יום הולדת שמח. (במרכז): "בהכרת תודה".


 המילים על הציור הן: מאחלים למאסטר הנכבד יום הולדת שמח